• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

   ชื่อผู้แต่ง : - เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : -
   Downloads : 1 File
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

   ชื่อผู้แต่ง : - เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : -
   Downloads : 1 File
  • พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

   ชื่อผู้แต่ง : - เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : -
   Downloads : 1 File
  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน

   ชื่อผู้แต่ง : - เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : ความตกลงการเดินทางข้ามแดน
   Downloads : 4 File
  • คู่มือ การปฏิบัติงาน การบริหารกิจการศาสนาอิสาม

   ชื่อผู้แต่ง : ส่วนประสานราชการ เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : คู่มือ การปฏิบัติงาน การบริหารกิจการศาสนาอิสาม
   Downloads : 7 File
  • ภาพถ่ายทักษิณ ฉบับพิเศษ ฉบับรวมกฏหมายอิสลาม

   ชื่อผู้แต่ง : ส่วนประสานราชการ เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : ภาพถ่ายทักษิณ ฉบับพิเศษ ฉบับรวมกฏหมายอิสลาม
   Downloads : 42 File
  • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

   ชื่อผู้แต่ง : ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
   Downloads : 1 File
  • กฏหมาย/ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวกับงานทะเบียนคนต่างด้าว

   ชื่อผู้แต่ง : - เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : -
   Downloads : 6 File
  • คู่มือปฏิบัติงาน การขอมีสัญชาติ การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

   ชื่อผู้แต่ง : ส่วนประสานราชการ เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : คู่มือปฏิบัติงาน
   Downloads : 13 File
  • รวมเอกสารเกี่ยวกับกิจการชายแดนและผู้อพยพของข้าราชการฝ่ายปกครอง ประจำปี 2553

   ชื่อผู้แต่ง : ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ เลขที่หนังสือ : - หัวข้อ : เอกสารเกี่ยวกับกิจการชายแดนและผู้อพยพ
   Downloads : 6 File